Prema federalnom ministrarstvu okoliša i turizma, otpad znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada.

Prema osobinama otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Opasni otpad je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada.

Neopasni otpad je svaki otpad koji nema karakeristike opasnog otpada kao što su: staklene i plastične boce, papir, plastika, željezo, tekstil.

Aida Commerce d.o.o. je ovlaštena da obavlja djelatnost zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada. U tom procesu koristimo najsavremeniju opremu i mehanizaciju.

PODIJELI: