Aida Commerce d.o.o. smještena je u Sarajevu i njeno poslovanje datira još od davne 1988 godine. Od svog osnivanja bavi se otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora i slično. Od 2013 godine svoju uslugu proširujemo na oblast recikliranja pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda.

2015 godine počeli smo sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada kao i medicinskog otpada. Našu ponudu smo još obogatili sa odjelima za pružanje usluga profesionalnog snimanja i sanaciju kanalnih cijevi (vodovod, kanalizacija i sl.) kao i odjelom za pružanje usluga skidanja i čišćenja grafita, čišćenja korita, ulica i fontana.

U okviru našeg poslovanja još se bavimo prodajom crne metalurgije, građevinskog materijala, alata i opreme.

Pored navedenih poslovnih aktivnosti rukovodstvo Aida Commerce d.o.o. proširuje svoje poslovanje, te je u skladu sa tim ciljem investirano u izgradnju modernog reciklažnog dvorišta “Eco World” – “Eko Svijet”, u okviru kojeg će se vršiti reciklaža električnih i elektronskih otpada (e-otpad), a sve u cilju povećanja ukupne ekološke svijesti, kako građana grada Sarajeva tako i našeg društva u cjelini.

Misija i Vizija

MISIJA: Aida Commerce d.o.o. svoje aktivnosti usmjerava na savremeno upravljanje otpadom i promociji recikliranja, primjenom najviših tehnoloških standarda, a sve u cilju povečanja ukupne ekološke svjesti i zaštiti životne sredine.

VIZIJA: Aida Commerce d.o.o. nastoji da osnaži svoju lidersku poziciju, te postane prepoznata kao kompanija koja definiše standarde u oblasti recikliranja i uspostavljanju pouzdanih partnerskih veza, kroz kontinuiranu brigu o svojim najvećim vrijednostima, a to su:

 • Naše društvo, naši partneri, naši zaposlenici
 • Naše vjerovanje u čistu i zelenu budućnost
 • Naše vjerovanje u filozofiju Kaizen & TQM
 • Naše vjerovanje u znanstveni pristup
 • Naše vjerovanje u cirkularnu ekonomiju
 • Naše vjerovanje da budućnost počinje danas

Politika okoliša

Aida Commerce d.o.o. svoje poslovanje, između ostalog, zasniva na ideji dobrog susjeda i društva koje se odgovorno odnosi prema zaštiti okoliša i nastoji svoje radne aktivnosti provoditi uz najmanje moguće nepovoljne uticaje na okoliš.
U skladu s tim, Aida Commerce d.o.o. se obavezuje da:

 • Primjenjuje i neprekidno poboljšava sistem upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015
 • Usklađuje svoje poslovanje sa zahtjevima primjenjivih zakona, propisa i obaveza
 • Sprječava zagađivanje okoliša usvajanjem novih tehnologija i odabiranjem prikladnih sredstava i postupaka u procesima rada.
 • Brine o sigurnosti i zdravlju zaposlenih
 • Razvija kod zaposlenih i drugih zainteresovanih strana svijest o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u tome.

Prostor i oprema

U procesima rada koristimo najsavremeniju opremu i mehanizaciju koju kontinuirano obogaćujemo. Pored opreme za tretman otpadnih i zauljenih voda kao i opreme za tretman medicinskog otpada, posjedujemo širok vozni park koji se sastoji od vakum cisterni, transportnih kamiona, viljuškara, prese za papir, prese za sječenje svih vrsta materijala, građevinskih mašina za rezanje otpadnog željeza, te ostalog alata neophodnog za ovu djelatnost.

Posjedujemo prodavnicu građevinskog materijala sa širokim asortimanom gdje se mogu nabaviti sve vrste cijevi, alata i drugih metala.

Sva oprema posjeduje odgovarajuće ateste za rad, a vozila koja prevoze opasni otpad posjeduju ADR certifikate. Kontinuirano pratimo promjene zakonske regulative u ovom području, i u skladu sa njima usavršavamo naše procese rada.